Tygodnie testowe

Testuj teraz i odzyskaj swoje pieniądze!

Kup Cat's Best Original 7L lub 10L i odbierz swoje pieniądze

Kup Cat's Best Original 7L lub 10L
i odbierz swoje pieniądze

Tak to działa

Kup produkt promocyjny Cat's Best Original.

Zachowaj opakowanie i paragon.

Zarejestruj się online od 3 kwietnia 2018r do 31 lipca 2018r (do północy).

Weź udział teraz

Data końcowa to 31 lipiec 2018r

Warunki uczestnictwa

Organizatorem akcji „Testuj za darmo” jest firma  Rettenmaier Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. 7b (zwana dalej „JRS”).  Udział w akcji  „Testuj za darmo” i sposób jej przeprowadzenia określają – o ile w danym przypadku nie ustalono inaczej – następujące warunki.


§ 1 Akcja Testuj za darmo

1) Akcja „Testuj za darmo” jest realizowana przez JRS we współpracy z firmami: Baudek & Schierhorn Shopper Marketing GmbH, Schottmüllerstraße 20 A, 20251 Hamburg i GDS GmbH. Firma Baudek & Schierhorn Shopper Marketing GmbH w akcji „Testuj za darmo” jest odpowiedzialna za: obsługę  przychodzących zgłoszeń, sprawdzanie zgłoszeń pod kątem ich prawidłowości i ważności, rozliczenie pieniędzy jeżeli złożone roszczenie będzie uznane za ważne i zarządzanie reklamacjami. Firma GDS GmbH dostarcza usługi IT. Te upoważnione agencje zrealizują promocję w imieniu JRS

(2) Uczestnik może wziąć udział w akcji „Testuj za darmo” jeżeli w całości i zgodnie z prawdą wypełni formularz online. W akcji „Testuj za darmo” można wziąć udział w ściśle określonym terminie tzn. od 3 kwietnia do 31 lipca 2018r. Uczestnik odpowiada za poprawność podanego, własnego adresu mailowego, który jest niezbędny w procesie identyfikacji zgłoszenia. Weryfikacja dotrzymania terminu zgłoszenia odbywa się na podstawie elektronicznie zaprotokołowanego wpływu rejestracji online.


§ 2 Uczestnicy

(1) Do udziału w akcji uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają na stałe w Polsce. Akcja „Testuj za darmo” swoim zakresem obejmuje obszar Polski i jest ograniczona do opakowań żwirków higienicznych: Cat's Best Original 7L  i  Cat's Best Original 10L, które zostały oznaczone specjalną naklejką. 

(2) Do wzięcia udziału w akcji „Testuj za darmo” bezwzględnie konieczne jest, aby wszystkie podane dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym były zgodne z prawdą. W przeciwnym razie może nastąpić wykluczenie zgodnie z § 3 (punkt4).


§ 3 Wykluczenie z akcji Testuj za darmo

(1) Wyłączeni z udziału w akcji są pracownicy JRS oraz ich krewni, zaangażowani partnerzy kooperacyjni w tym przedstawiciele firm: Baudek&Schierhorn Shopper Marketing GmbH i GDS GmbH oraz członkowie ich rodzin.

2) W przypadku naruszenia powyższych warunków uczestnictwa JRS zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z akcji „Testuj za darmo”.

(3) Wykluczenie z akcji obejmuje również osoby, które korzystają z niedozwolonych środków pomocy lub w inny sposób zapewniają sobie korzyści w drodze manipulacji. W takich przypadkach może nastąpić negatywna weryfikacja zgłoszenia lub odebranie uprawnień do już  przyznanej kwoty rozliczenia i zażądanie jej zwrotu.

(4) Wykluczony z udziału w akcji jest również Uczestnik, który poda nieprawdziwe dane osobowe.

(5) Ponadto wyłączone z udziału w akcji są także osoby, które nie zamieszkują na stałe w Polsce.


§ 4 Przeprowadzenie akcji

(1) Należy w całości i zgodnie z prawdą wypełnić formularz online na stronie www.catsbest.pl/testweeks, a następnie wysłać wypełniony formularz. 

(2) Uczestnicy zostaną powiadomieni przez JRS o prawidłowej rejestracji drogą mailową. JRS jest uprawniona do przekazania danych uczestników akcji „Testuj za darmo” partnerowi kooperacyjnemu zajmującemu się rozliczeniem akcji i przyznawaniem kwoty zwrotu pieniędzy.

(2a) Prawo do przyznanej do zwrotu kwoty pieniędzy przepada w przypadku, gdy przekazanie kwoty nie może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od potwierdzenia rejestracji z przyczyn leżących po stronie uczestnika akcji.

(3) Oryginalne opakowanie z promocyjną naklejką i paragon zakupowy należy zachować do czasu rejestracji zgłoszenia. Zalecamy zachowanie paragonu do czasu przekazania przyznanej kwoty zwrotu pieniędzy na wypadek ewentualnych reklamacji. 

(4) Zwrot pieniędzy w gotówce nie jest możliwy.

(5) Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 4 tygodni od daty rejestracji zgłoszenia, na podany rachunek bankowy. Prosimy o zwrócenie uwagi, że przelew może zostać zrealizowany tylko pod warunkiem podania prawidłowego numeru rachunku bankowego.

(6) Zwrot pieniędzy za promocyjne opakowanie testowego żwirku Cat's Best może zostać przyznany tylko raz na jedno gospodarstwo domowe. Udział w akcji jest możliwy tylko we własnym imieniu.

(7) Maksymalne kwoty zwrotów pieniędzy (bez względu na koszty zakupowe podane w paragonie) są następujące: żwirek Cat’s Best Original w torbie 7L – 31 zł, żwirek Cat’s Best Original w torbie 10L – 40 zł. To oznacza, że po uznaniu zgłoszenia za ważne zwracamy pieniądze w kwocie udokumentowanej paragonem zakupowym ale nie wyższej niż podane wyżej kwoty maksymalne. Uczestnik otrzyma zwrot ceny jednego promocyjnego opakowania bez względu na zakupioną ilość promocyjnych toreb.

(8) Prawo do przyznanej kwoty nie podlega cesji.

(9) Reklamacje, które odnoszą się do realizacji akcji „Testuj za darmo" należy kierować w formie pisemnej do JRS z dopiskiem „akcja -Testuj za darmo” w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, jednak najpóźniej do 15 sierpnia 2018 roku. Skargi przekazane telefonicznie i mailowo lub dostarczone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione.

(10) W akcji można wziąć udział tylko wówczas, gdy formularz zgłoszeniowy online zostanie wypełniony w całości i zgodnie z prawdą oraz zostanie nadesłany we wskazanym terminie. Nie ponosimy odpowiedzialności za defekty techniczne lub dostępność strony internetowej akcji. Brak możliwości łączenia akcji „Testuj za darmo” z innymi akcjami promocyjnymi.

(11) Okres trwania akcji: od 03.04.2018r  do 31.07.2018r. Obowiązuje data paragonu zakupowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31.07.2018r. Decyduje elektronicznie zaprotokołowany wpływ rejestracji  online.


§ 5 Wcześniejsze zakończenie akcji „Testuj za darmo”

JRS zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia akcji  „Testuj za darmo” w każdym momencie bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny. JRS skorzysta z tej możliwości szczególnie w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacje lub błędy w osprzęcie i/lub oprogramowaniu) lub z przyczyn prawnych nie można zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia akcji. Jeżeli takie zakończenie akcji zostało spowodowane postępowaniem Uczestnika, JRS może zażądać od tej osoby odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Zgłoszenia złożone przed terminem ogłoszenia zakończenia akcji „Testuj za darmo” zostaną rozpatrzone i jeżeli będą uznane za ważne wówczas nastąpi rozliczenie zgodnie z zapisami „Warunków uczestnictwa”.


§ 6 Ochrona danych osobowych 

(1) Aby móc wziąć udział w akcji „Testuj za darmo”, konieczne jest zaakceptowanie deklaracji o ochronie danych osobowych. Uczestnik może w każdej chwili dobrowolnie odwołać zgodę na zapisywanie swoich danych, pisząc na adres catsbest@jrs.pl  i w ten sposób zrezygnować z uczestnictwa w akcji.

(2) JRS będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać podane i przekazane przez uczestników akcji dane osobowe tylko w celu przeprowadzenia akcji „Testuj za darmo” oraz przekazywać te dane podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy będzie to konieczne do realizacji założeń akcji „Testuj za darmo”. Dalsze wykorzystanie danych osobowych ma miejsce tylko wtedy, gdy JRS jest do tego uprawniona i zobowiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po całkowitym zrealizowaniu akcji dane uczestników zostaną trwale usunięte. W przypadku zaistnienia obowiązku przechowywania danych nastąpi ich zablokowanie.


§ 7 Odpowiedzialność

1)Wraz z przyznaniem Uczestnikowi akcji kwoty zwrotu pieniędzy, JRS zostaje zwolniona z wszelkich zobowiązań, o ile z niniejszych regulacji nie wynika inaczej.

(2) JRS nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność kooperanta akcji, jak również za wynikające z tego tytułu następstwa dla przeprowadzenia akcji „Testuj za darmo”.

(3) JRS ponosi odpowiedzialność tylko za szkody, które zostały spowodowane przez JRS lub jedną z osób działających w jej imieniu w sposób umyślny, wskutek rażącego niedbalstwa lub nieumyślnego naruszenia obowiązków, które mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy. Wymienione ograniczenia nie obowiązują w odniesieniu do szkód spowodowanych narażeniem na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia lub w odniesieniu do odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.  Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w szczególności w odniesieniu do szkód, które zostały spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w przekazie, usterkami urządzeń technicznych i serwisu, niewłaściwymi treściami, utratą/usunięciem danych lub wirusami.

Akcja „Testuj za darmo” podlega prawu polskiemu.


Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen